De syv spirituelle love for succes

"De syv spirituelle love for succes" er baseret på de naturlige love, som styrer al kreativitet og gør op med myten om, at succes udelukkende er resultatet af hårdt arbejde, planlægning og ambitioner.
Chopra giver det at opnå succes et helt nyt perspektiv. Når vi først forstår vores sande natur og lærer at leve i harmoni med de naturlige love - med tilfredshed, sundhed, tilfredsstillende forhold til vores medmennesker, energi og entusiasme - vil materiel velstand komme af sig selv og uden anstrengelse. Bogen har en trin-for-trin vejledning og er desuden en videreudvikling af hans tidligere og "Rigdom på alle planer".

Indledning
Side 12:
Succes i livet kunne defineres som den vedvarende vækst af lykke og den fremadskridende virkeliggørelse af værdifulde mål. Succes er evnen til at opfylde dine ønsker uden anstrengelse.
Og alligevel har succes - indbefattet skabelsen af rigdom - altid været betragtet som en proces, der kræver hårdt arbejde, og den er ofte blevet anset for at optræde på bekostning af andre mennesker. Vi har behov for en mere spirituel indfaldsvinkel til succes og rigdom, som betyder, at alle gode ting strømmer til os i rigelige mængder. Når vi kender til de spirituelle love og praktiserer dem, bringer vi os selv i harmoni med naturen og skaber med glæde og kærlighed uden at bekymre os.
Der er mange aspekter af succes; materiel rigdom er kun én bestanddel. Desuden er succes en rejse, ikke et bestemmelsessted. Materiel overflod, i alle dens udtryksformer, er blot én af de ting, som gør rejsen mere behagelig. Men succes omfatter også godt helbred, energi og begejstring over livet, tilfredsstillende relationer til andre mennesker, skabende frihed, følelsesmæssig og psykisk stabilitet, velvære og sjælefred.

Side 13:
Sand succes er derfor oplevelsen af det mirakuløse. Det er udfoldelsen af det guddommelige i os.

Side 14:
Før vi definerer de syv spirituelle love, så lad os prøve at forstå lov som begreb. En lov er den proces, hvorved det umanifesterede bliver manifesteret; det er den proces, hvorigennem iagttageren bliver til det iagttagede; det er den proces, hvorved seeren bliver til sceneriet; det er den proces, hvorigennem drømmeren manifesterer drømmen.

1 - DE UBEGRÆNSEDE MULIGHEDERS LOV
Kilden til al skabelse er ren bevidsthed … ubegrænsede muligheder, som søger at udtrykke sig fra det umanifesterede til det manifesterede.
Og når vi erkender, at vores sande Selv er ubegrænsede muligheder, bringer vi os i overensstemmelse med den kraft, som manifesterer alt i universet.


Side 20:
Oplevelsen af Selvet eller dette at være "selv-refererende" betyder, at vores indre reference er vores egen ånd og ikke de objekter, vi opfatter. Det modsatte af at være selv-refererende er at være objekt-refererende. Når vi er objekt-refererende, er vi altid under indflydelse af objekter uden for Selvet, hvilket indbefatter situationer, omstændigheder, andre mennesker og ting. Når vi er objekt-refererende, søger vi konstant andres godkendelse. Vores tænkning og vores adfærd baserer sig altid på en forventning om en reaktion. Derfor er den baseret på angst.

Side 22:
Når du er objekt-refererende, er egoet dit indre referencepunkt. Egoet er imidlertid ikke, hvem du virkelig er. Egoet er det billede, du har af dig selv; det er den sociale maske; det er den rolle, du spiller. Den sociale maske trives, når den opnår anerkendelse. Den ønsker at styre, og den understøttes af magt, fordi den lever i angst.
Det sande Selv, som er din ånd, din sjæl, er fuldstændig fri for disse ting. Det er usårligt over for kritik, det er frygtløst over for enhver udfordring, og det føler sig ikke underlagt nogen andre. Og alligevel er det også ydmygt og føler sig ikke overlegen i forhold til andre, fordi det erkender, at alle andre er det samme Selv, den samme ånd i forskellige forklædninger.

Side 24:
Din styrke ligger i samhørighed - en samhørighed, som kommer af sand kærlighed.

Hvordan kan vi anvende De Ubegrænsede Muligheders Lov i vores liv? Hvis du ønsker at nyde goderne fra feltet af ubegrænsede muligheder, hvis du ønsker at gøre fuld brug af den kreativitet, som er en del af den rene bevidsthed, så bliver du nødt til at have adgang til den. Èn måde at få adgang til feltet er gennem daglig udøvelse af stilhed, meditation og ikke-dømmen. At tilbringe nogen tid i naturen vil også give dig adgang til feltets iboende egenskaber: uendelig kreativitet, frihed og lyksalighed.
At udøve stilhed betyder at forpligte sig til at bruge en vis tid til blot at Være. At opleve stilhed er ensbetydende med periodisk at afstå fra at tale. Det indebærer også periodisk at afstå fra at se TV, høre radio eller læse i en bog. Hvis du aldrig giver dig selv chancen for at opleve stilhed, skaber det turbulens i den indre dialog.

2 - LOVEN FOR DET AT GIVE
Universet fungerer gennem dynamisk udveksling … at give og at modtage er forskellige aspekter af energistrømmen i universet.
Og i vores villighed til at give det, vi søger, sikrer vi, at universets overflod bliver ved med at cirkulere i vores liv.


Side 42:
Det engelske ord "affluence" (rigdom) kommer fra roden "affluere", som betyder "at strømme til". Ordet "affluence" betyder "at strømme i overflod". Penge er virkelig et symbol på den livsenergi, vi udveksler, og den livsenergi, vi bruger som resultat af det, vi yder til universet. Et andet ord for penge er det engelske ord "currency" (valuta eller rede penge), som også afspejler energis flydende natur. Ordet "currency" kommer fra det latinske ord "currere", som betyder "at løbe" eller "at strømme".
Eftersom penge er livsenergi, vil vi stoppe deres cirkulation tilbage til vores eget liv, hvis vores eneste hensigt er at holde fast på dem og hobe dem op. For at få denne energi til at blive ved med at komme til os, bliver vi nødt til at holde energien i cirkulation. Penge må ligesom en flod blive ved med at strømme, ellers begynder de at stagnere, at klumpe sig sammen, at kvæle og strangulere selve deres egen livskraft. Cirkulation holder dem i live og vitale.

Side 45:
At praktisere Loven for det at give er faktisk meget enkelt: hvis du ønsker glæde, så giv glæde til andre; hvis du ønsker kærlighed, så lær at give kærlighed; hvis du ønsker opmærksomhed og værdsættelse, så lær at give opmærksomhed og værdsættelse; hvis du ønsker materiel rigdom, så hjælp andre til at opnå materiel rigdom. Den nemmeste vej til at få, hvad du ønsker, er i virkeligheden at hjælpe andre med at få, hvad de ønsker. Dette princip fungerer lige godt for enkelt personer, virksomheder, selskaber og nationer. Hvis du ønsker at blive velsignet med alle livets goder, så lær i dit stille sind at velsigne alle andre med alle livets goder.

3 - KARMALOVEN ELLER LOVEN FOR ÅRSAG OG VIRKNING
Enhver handling frembringer en kraft af energi, som vender tilbage til os i en lignende form … som vi sår, således høster vi.
Og når vi vælger handlinger, som bringer lykke og succes til andre, er frugten af vores karma lykke og succes.


Side 55:
Den tredje spirituelle lov for succes er Karmaloven. Karma er både en handling og konsekvensen af den pågældende handling. Den er på én gang både årsag og virkning, fordi enhver handling frembringer en kraft af energi, som vender tilbage til os i en lignende form. Der er ikke noget ubekendt ved Karmaloven. Alle har hørt vendingen: "Som du sår, således skal du høste". Det er indlysende, at hvis vi ønsker at skabe lykke i tilværelsen, må vi lære at så lykkens frø. Derfor indebærer karma den handling at træffe bevidste valg.

Side 56:
Hvad enten du kan lide det eller ej, så er alt, hvad der sker i dette øjeblik, et resultat af de valg, du har truffet i fortiden. Uheldigvis træffer mange af os valg ubevidst, og derfor tror vi ikke, at de er valg - men de er det alligevel.

Side 61:
Du kan bruge Karmaloven til at skabe penge og rigdom og til at få alle goder til at strømme til dig, når som helst du ønsker det. Men du må først blive bevidst om, at fremtiden skabes af de valg, du træffer i hvert øjeblik af dit liv. Hvis du gør dette regelmæssigt, så gør du fuld brug af Karmaloven. Jo mere du træffer dine valg på et plan af fuld bevidsthed, desto mere træffer du valg, som spontant er rigtige - både for dig selv og dine nærmeste.

Side 65:
Så længe karma er udviklingsfremmende - både for Selvet og enhver, som påvirkes af Selvet - så vil frugten af karma være lykke og succes.

4 - DEN MINDST MULIGE ANSTRENGELSES LOV
Naturens intelligens fungerer med uanstrengt lethed … med ubekymrethed, harmoni og kærlighed.
Og når vi udnytter harmoniens, glædens og kærlighedens kraft, skaber vi medgang og lykke med ubesværet lethed.


Side 71:
Hvis du iagttager, hvordan naturen arbejder, vil du se, at den mindst mulige indsats bliver anvendt. Græs forsøger ikke at gro, det gror bare. Fisk forsøger ikke at svømme, de svømmer bare. Blomsten forsøger ikke at blomstre, de blomstrer bare. Fugle forsøger ikke at flyve, de flyver. Det er deres medfødte natur. Jorden forsøger ikke at rotere omkring sin akse; det er Jordens natur at rotere med svimlende hastighed og at suse igennem rummet. Det er spædbørns natur at være lyksalige. Det er Solens natur at skinne. Det er stjerners natur at stråle og glimte. Og det er menneskets natur let og ubesværet at manifestere vores drømme i fysisk form.

Side 77:
Når du føler dig frustreret eller irriteret på grund af en person eller en situation, så husk, at du ikke reagerer på personen eller situationen, men på dine følelser i forhold til personen eller situationen. Det er DINE følelser og de er ikke nogen andres fejl. Når du erkender og forstår dette fuldt ud, er du parat til at tage ansvaret for, hvordan du føler og til at ændre det. Hvis du kan acceptere tingene, som de er, er du parat til at tage ansvaret for din situation og for alle de begivenheder, du ser som problemer.

Ansvar. Hvad betyder ansvar? Ansvar betyder, at du ikke bebrejder andre eller noget som helst andet, indbefattet dig selv, for din situation. Når du har accepteret denne omstændighed, denne begivenhed, dette problem, så betyder ansvar EVNEN til at REAGERE kreativt på situationen, sådan som den er lige nu. Alle problemer rummer frøene til nye muligheder og denne erkendelse tillader dig at tage nuet og forvandle det til en bedre situation eller ting.

5 - LOVEN FOR INTENTIONER OG ØNSKER
Indbygget i enhver intention og ethvert ønske er teknikken til fuldbyrdelsen … intentioner og ønsker, som befinder sig i de ubegrænsede muligheders felt, har uendelig organiserende kraft.
Når vi indfører en intention i det rene potentiales frugtbare jord, sætter vi denne ubegrænsede organiserende kraft til at arbejde for os.


Side 92:
Opmærksomhed frembringer energi og intention forvandler. Alt, hvad du retter opmærksomheden mod, vokser sig stærkere i dit liv. Alt, hvad du tager opmærksomheden væk fra, visner, går i opløsning og forsvinder. Intention udløser på den anden side forvandling af energi og information. Intention organiserer sin egen fuldbyrdelse.

Side 98:
Helhjertet intention er den opmærksomhedskvalitet, som er ubøjelig i sin fastholden af et formål. Helhjertet intention betyder at holde opmærksomheden fast på målet med din intention med en så ubøjelig formålsrettethed, at du fuldkommen nægter at tillade forhindringer at bruge og sprede din opmærksomheds fokus. Der optræder en total og fuldstændig udelukkelse af alle forhindringer fra bevidstheden. Du er i stand til at opretholde en urokkelig sindsro samtidig med, at du er engageret i dit mål med intens lidenskab. Dette er styrken i ubunden opmærksomhed og en samtidig helhjertet, fokuseret intention.

6 - UBUNDETHEDENS LOV
I ubundethed ligger uvishedens visdom --- i uvishedens visdom ligger frigørelsen fra vores fortid, fra det kendte, som er de fortidige betingningers fængsel.
I vores villighed til at træde ind i det ukendte, feltet af alle muligheder, overgiver vi os selv til den skabende bevidsthed, som koreograferer universets dans.


Side 107:
Den sjette spirituelle lov for succes er Ubundethedens lov. Ubundethedens lov siger, at for at kunne opnå noget som helst i det fysiske univers, bliver du nødt til at give slip på din binding til det. Det betyder ikke, at du skal opgive intentionen om at realisere dine ønsker. Du opgiver ikke din intention og du opgiver ikke dine ønsker. Du opgiver bindingen til resultatet.

Side 110:
De, som søger tryghed, gør det hele livet uden nogen sinde at finde den. Den bliver ved med at være flygtig og kortvarig, fordi tryghed aldrig kan opnås alene gennem penge. Bundethed til penge vil altid skabe utryghed, uanset hvor mange penge du har i banken. I virkeligheden er nogle af de mennesker, som har flest penge i banken, de mest utrygge.
Søgen efter tryghed er udtryk for en illusion. I klassiske visdomstraditioner ligger løsningen på hele dette dilemma i utryghedens visdom eller uvishedens visdom. Det betyder, at søgen efter tryghed og sikkerhed i virkeligheden er en BINDING til det kendte.

7 - DHARMALOVEN ELLER LOVEN FOR LIVSFORMÅL
Alle har et mål med livet … en unik evne eller et specielt talent at give til andre.
Og når vi blander dette unikke talent med det, vi yder i forhold til andre, oplever vi vores egen ånds ekstase og fryd, som er det endegyldige mål for alle mål.


Side 121:
Den syvende spirituelle lov for succes er Dharmaloven. Dharma er et sanskritord, som betyder "livsformål". Dharmaloven siger, at vi har manifesteret os i fysisk form for at opfylde et formål. De ubegrænsede muligheders felt er guddommeligt i sin essens og det guddommelige tager menneskelig form for at opfylde et formål.
Ifølge denne lov besidder du et unikt talent og har en unik måde at udtrykke det på. Der er et eller andet, du kan gøre bedre end nogen anden i hele universet - og for ethvert unikt talent og enhver unik udtryksform af dette talent findes der også unikke behov. Når disse behov parres med den kreative manifestation af dit talent opstår den gnist, som skaber rigdom. Det at udtrykke dine talenter med henblik på at tilfredsstille behov skaber ubegrænset rigdom og overflod.


Gå til toppen af siden
www.mhoffmann.dk